Ποιοι δήμοι «μοιράζουν» επίδομα έως 2.100 ευρώ: Ποιους αφορά

Επίδομα έως και 2.100 ευρώ χορηγούν τρεις δήμοι της χώρας σε κάποιους ανέργους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
ποιοι-δήμοι-μοιράζουν-επίδομα-έως-2-100-203333

Το επίδομα έως και 2.100 ευρώ που χορηγείται σε ανέργους από τους δήμους Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020». Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και ενίσχυση των ικανοτήτων υποψήφιων επιχειρηματιών και νέων άνεργων επιστημόνων.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση του έργου «Δράσεις για την ενδυνάμωση και ενίσχυση των ικανοτήτων των υποψήφιων επιχειρηματιών / νέων άνεργων επιστημόνων» που εντάσσεται στην Πράξη με τίτλο «Φυτώρια νέων ιδεών – Σχολεία επιχειρηματικότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 5073527, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με Αρ. πρωτ. 162/03-02-2022 και την 1η τροποποίησή της με αρ. πρωτ. 1453/21- 11- 2022 του Συ.Δ.Ν.Α.

Ο σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη 240 νέων άνεργων επιστημόνων που επιθυμούν να εμπλακούν στον επιχειρηματικό τομέα, ώστε να εφοδιαστούν με κατάλληλα εργαλεία, γνώσεις και δεξιότητες που θα τους διασφαλίσουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό μια πετυχημένη επιχειρηματική πορεία

Επίσης επισημαίνεται πως το πρόγραμμα αυτό αφορά σε 240 ωφελούμενους άνεργους προερχόμενους αποκλειστικά από τους παρακάτω Δήμους:

Η προτεινόμενη κατανομή των ωφελούμενων σε επίπεδο Δήμων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Δύναται να προσαρμόζεται (σε επίπεδο Δήμων) ανάλογα με τις αιτήσεις συμμετοχής εκ μέρους των ωφελούμενων και σύμφωνα με τους όρους ένταξης της Πράξης.

Διευκρινίζεται δε πως όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω προϋποθέσεις :

• Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους,

• Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ την ημέρα υποβολής της αίτησης καθώς και την ημέρα ένταξης στο έργο (1η ατομική συνεδρία συμβουλευτικής), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

• Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης

• Να είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (με Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό τίτλο, ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών, της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.)

• Να είναι κάτοικοι ή / και Δημότες ενός εκ των Δήμων Αλίμου ή Καλλιθέας ή Παλαιού Φαλήρου, το οποίο θα αποδεικνύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι υποψήφιοι ωφελούμενοι μαζί με την αίτηση τους (βλ ενότητα 5.1 σημείο 3).

α) Για τους υποψήφιους που θα είναι κάτοικοι (ένα από τα παρακάτω):

– Βεβαίωση ανεργίας στην οποία αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας του

-Βεβαίωση Κατοικίας από το σύστημα της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis )

– Λογαριασμό Ο.Κ.Ω.: Ηλεκτρισμός/Φυσικό Αέριο ή Νερό ή Μίσθωση κατοικίας, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο/η Αιτών/ούσα είναι κάτοικος περιοχής ευθύνης του Συ.Δ.Ν.Α. (Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα είναι φιλοξενούμενος/η στην κατοικία όπου διαμένει και δε διαθέτει λογαριασμό Ο.Κ.Ω. στο όνομά του/της θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο της υποβληθείσας Φορολογικής του/της Δήλωσης (Ε1) για το τελευταίο οικονομικό έτος, στο οποίο φαίνεται ότι φιλοξενείται.

Σε περίπτωση που κανένα από τα παραπάνω δεν βεβαιώνει την διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας των υποψηφίων, μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την Διεύθυνση κατοικίας του ωφελούμενου ή Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή θεωρημένη από Δημόσια αρχή, οπού να δηλώνεται ο τόπος κατοικίας τους (Διεύθυνση, ΤΚ και Δήμος /ΟΤΑ κατοικίας τους) .

β) Για τους υποψήφιους που θα είναι Δημότες απαιτείται Πιστοποιητικό εντοπιότητας από τον Δήμο ή το gov.gr ότι είναι εγγεγραμμένος Δημότης, ή αποδεικτικό υποβολής αίτησης μεταδημότευσης μέχρι και την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα του επιδόματος

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το πρόγραμμα τα εξής:

1.Η δράση

Η δράση αφορά στην παροχή συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε διακόσιους σαράντα (240) ανέργους επιστήμονες στους Δήμους Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου, που επιθυμούν να εμπλακούν στον επιχειρηματικό τομέα και εξ ορισμού παρουσιάζουν έλλειμμα σε γνώσεις, δεξιότητες και επιχειρηματικές προσλαμβάνουσες, προκειμένου να αξιοποιήσουν και να συνδυάσουν αποτελεσματικά τις ιδέες τους και το επιστημονικό τους υπόβαθρο.

Μέσα από μια βιωματική εκπαίδευση και στοχευμένη καθοδήγηση θα διαμορφωθεί το κατάλληλο εξατομικευμένο επιχειρηματικό περιβάλλον για κάθε υποψήφιο ώστε να εφοδιαστεί με κατάλληλα εργαλεία, γνώσεις και δεξιότητες που θα του διασφαλίσουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό μια πετυχημένη επιχειρηματική πορεία. Μέσα από τη

προτεινόμενη δράση, στην οποία περιλαμβάνονται οι εξής ενέργειες, θα διευκολυνθεί η κοινωνική τους ένταξη.

50 συνεδρίες (ατομικές & ομαδικές) επαγγελματικής συμβουλευτικής

250 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης σε Οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) & μετασχηματισμός της Σύγχρονης Εργασίας

170 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα στους κλάδους προτεραιότητας της Περιφέρειας (RIS3)Εξετάσεις για λήψη επαγγελματικής Πιστοποίησης.

2.Το επίδομα

Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 2.100 ευρώ (ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης του κάθε ωφελούμενου και έως 10 ή 20% απουσιών με βάση τους όρους που αναφέρονται στην ενότητα 2.1) Η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους Ενέργειες του Έργου είναι υποχρεωτική.

3. Οι καταρτιζόμενοι

Για το σύνολο των ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης του έργου θα δίδεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Κάθε υποψήφιος θα δηλώνει κατά την αίτηση του, την προτίμηση του ως προς τον τρόπο υλοποίησης των ενεργειών στο πλαίσιο του έργου(δια ζώσης, εξ αποστάσεως, μικτό μοντέλο), καθώς επίσης και αν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους σε περίπτωση που προκρίνει το μοντέλο εξ αποστάσεως ή μικτής συμμετοχής του στη δράση.

Εφόσον ο καταρτιζόμενος δεν έχει αποδεδειγμένα πρόσβαση στα απαιτούμενα τεχνολογικά μέσα, όπως Η/Υ ή/και σε τεχνολογίες διαδικτύου, ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να διευκολύνει την συμμετοχή του καταρτιζόμενου στην εκπαιδευτική διαδικασία, με τη παροχή της δυνατότητας στον τελευταίο να κάνει χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού αδειοδοτημένης δομής κατάρτισης.

Σε κάθε περίπτωση η υλοποίηση των ενεργειών του έργου θα είναι σύμφωνη με την ενότητα 3.5.3. παρ. γ της με αρθ. 82759/29-08-2022 ΚΥΑ με θέμα: «Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε)»

Περισσότερες Ειδήσεις σήμερα

Τι θα συμβεί στα ρούχα σας αν βάλετε ένα μωρομάντηλο μέσα στο πλυντήριο

Μελίνα Νικολαΐδη – Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης: Διέγραψαν τις κοινές τους φωτογραφίες στο Instagram

Δεν θα έχουν μαντήλι να κλάψουν: 4 Ζώδια θα μείνουν με άδειο πορτοφόλι μέσα στον Ιούλιο

  • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ